Thơ Chữ Hán – Nguyễn Khuyến

0
16

Trong thơ chữ Hán, Nguyễn Khuyến dường như lại chỉ dành riêng cho những nỗi niềm của chính mình mà thôi. Hình ảnh một ông già xuề xoà giữa cộng đồng dân dã ở đây đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một hình ảnh khác: một người trí thức ý thức rõ rệt về bản lĩnh và nhân cách, về trách nhiệm kẻ sĩ trước những xáo động dữ dội của thời cuộc. Đây chính là một dạng nhân vật đặc sắc và không kém quan trọng trong thơ Nguyễn Khuyến, có quan hệ mật thiết với con người tác giả, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với tác giả. Có thể gọi đây la một nhân vật trữ tình, vẻ đẹp hướng nội làm cho nhân vật ây sống động lên, như là một người anh em sinh đôi với Nguyễn Khuyến; và cũng chính con người nghệ thuật này đã thống nhất anh đồ Nho, ông quan Tam nguyên và ông già Yên Đổ ẩn cư trong Nguyễn Khuyến lại làm một.

Bên dưới đây là những bài thơ hay nhất trong Tập Thơ Chữ Hán của nhà thơ Nguyễn Khuyến, một trong những nhà Thơ Việt Nam tiêu biểu.

 1. Ái Quất
 2. Bài Muộn Kỳ 1
 3. Bài Muộn Kỳ 2
 4. Bắc Quy Lưu Giản Tại Kinh Chư Đồng Chí Kỳ 1
 5. Bắc Quy Lưu Giản Tại Kinh Chư Đồng Chí Kỳ 2
 6. Bệnh Trung
 7. Bố Vệ Kiều Hoài Cổ
 8. Bùi Viên Biệt Thự Hỉ Thành
 9. Bùi Viên Cựu Trạch Ca
 10. Bùi Viên Đối Ẩm Trích Cú Ca
 11. Ca Tịch
 12. Cảm Sự
 13. Cảm Tác
 14. Canh Dần Thanh Minh
 15. Canh Tý Xuân
 16. Châu Giang Bùi Thượng Thư Kinh Hồi, Dục Phỏng Bất Quả Thi Dĩ Ký Kỳ 1
 17. Châu Giang Bùi Thượng Thư Kinh Hồi, Dục Phỏng Bất Quả Thi Dĩ Ký Kỳ 2
 18. Chế Giang Chu Hành
 19. Chỉ Trảo Kỳ 1
 20. Cô Ngư
 21. Cơ Thử
 22. Dạ Sơn Miếu
 23. Di Chúc Văn
 24. Dục Thuý Sơn
 25. Dữ Bản Huyện Doãn Nguyễn, Nguyên Doãn Trần Đồng Ẩm, Tức Tịch Thư Tiễn
 26. Dữ Hữu Nhân Đồng Tốn Dạ Thoại
 27. Dữ Tử Hoan Lai Kinh Đình Thí
 28. Đại Mạo Sơ
 29. Đạo Thất Đạo
 30. Đảo Vũ
 31. Đăng Ngũ Hành Sơn Lưu Đề
 32. Đấu Xảo Ký Văn
 33. Đề Ảnh
 34. Đề Liệt Phụ Miếu
 35. Đề Lương Trạng Nguyên Từ
 36. Đề Mị Ê Từ
 37. Đề Tống Trân Mộ
 38. Đề Trung Liệt Miếu
 39. Đề Vũ Thị Từ
 40. Điền Gia Tự Thuật
 41. Điền Gia Tức Sự Ngâm
 42. Điền Tẩu
 43. Điếu Đặng Tất
 44. Điệu Lạc Dăng
 45. Điệu Nội
 46. Điệu Quyên
 47. Độc Dịch
 48. Độc Kiếm Nam Thi Tập
 49. Độc La Ngạn Đỗ Đình Nguyên Từ Bắc Phiên Thư
 50. Độc Thán
 51. Đối Liên Điếu Bùi Viện
 52. Đối Trướng Phát Khách
 53. Đông Chí
 54. Giả Sơn Ngâm
 55. Giả Sơn Thuỷ
 56. Giác Tự Thần Chung
 57. Giáp Giang
 58. Giáp Thân Trung Thu Ngụ Hà Nội Hữu Cảm Ký Đồng Niên Cử Nhân Ngô (Kim Cổ Nhân)
 59. Giới Viên
 60. Hạ Nhật
 61. Hạ Nhật Hàn Vũ
 62. Hạ Nhật Hữu Cảm Kỳ 1
 63. Hạ Nhật Hữu Cảm Kỳ 2
 64. Hạ Nhật Ngẫu Hứng
 65. Hạ Nhật Ngẫu Thành Kỳ 1
 66. Hạ Nhật Ngẫu Thành Kỳ 2
 67. Hạ Nhật Phỏng Biểu Huynh Đặng Thai Quy Tác
 68. Hạ Nhật Tân Tình
 69. Hạ Nhật Vãn Diểu
 70. Hạ Nhật Văn Cô Ác Thanh
 71. Hà Nội Văn Miếu Hữu Cảm
 72. Hạ Thượng Thôn Biểu Thất Thập Thọ
 73. Hàm Giang Xuân Thuỷ
 74. Hí Tặng Song Khế Lê Xá Tú Tài
 75. Hí Thuỷ Thanh Đình
 76. Hỉ Vũ Kỳ 1
 77. Hỉ Vũ Kỳ 2
 78. Hoạ Đáp Hoàng Tham Tri Tặng Hồi Nguyên Vận
 79. Hoàn Gia Tác
 80. Hoàn Kiếm Hồ
 81. Hoàng Cử Nhân Bị Tương Ngưu Tửu Lai Yết
 82. Hồng Cận Hoa
 83. Hung Niên Hỉ Vũ
 84. Hung Niên Kỳ 1
 85. Hung Niên Kỳ 2
 86. Hung Niên Kỳ 3
 87. Hung Niên Kỳ 4
 88. Hung Niên Kỳ 5
 89. Hữu Cảm Kỳ 1
 90. Hữu Cảm Kỳ 2
 91. Khách Xá Nguyên Đán
 92. Khổ Nhiệt
 93. Khổng Lộ Cẩu Khẩu
 94. Kiến Lại
 95. Kính
 96. Kinh Để Sơ Phát
 97. Ký Bài Nhiễm Vũ Niên Ông
 98. Ký Châu Giang Bùi Ân Niên
 99. Ký Duy Tiên Án Sát Sứ
 100. Ký Hà Nội Khiếu Tiên Sinh
 101. Ký Hữu
 102. Ký Khắc Niệm Dương Niên Ông
 103. Ký Môn Đệ Mai Khê Tú Tài Hoàng Mạnh Trí
 104. Ký Phỏng Dương Thượng Thư
 105. Ký Song Hữu Lang Xá Lê Ông
 106. Kỷ Sửu Cửu Nguyệt Liên Dạ Phong Vũ Độc Toạ Vô Liêu Dẫn Mãn Bất Chỉ Hựu Văn Đồng Ấp Nhất Lão Tồ Lạc Nhân Cảm Tác Vân
 107. Kỷ Sửu Trùng Dương Kỳ 1
 108. Kỷ Sửu Trùng Dương Kỳ 2
 109. Ký Vân Trì Dương Đại Nhân
 110. Lão Sơn
 111. Lão Thái
 112. Lữ Tấn Khốc Nội
 113. Lưu Giản Thị Môn Đệ
 114. Lý Bạch Điếu Ngao
 115. Ly Phụ Hành
 116. Mai Vũ Kỳ 1
 117. Mai Vũ Kỳ 2
 118. Mạn Hứng
 119. Mạn Ngâm
 120. Miễn Nông Phu
 121. Mộ Xuân Cảm Thán
 122. Mông Sơn Tịch Trú
 123. Ngẫu Tác
 124. Ngẫu Thành Kỳ 1
 125. Ngẫu Thành Kỳ 2
 126. Ngẫu Thành Kỳ 3
 127. Ngẫu Thành Kỳ 4
 128. Ngọc Nữ Sơn
 129. Ngộ Danh Nhiễm Phu Thê Cảm Tác
 130. Ngô Huyện Lão Sơn
 131. Nhàn Vịnh Kỳ 01
 132. Nhàn Vịnh Kỳ 02
 133. Nhàn Vịnh Kỳ 03
 134. Nhàn Vịnh Kỳ 04
 135. Nhàn Vịnh Kỳ 05
 136. Nhàn Vịnh Kỳ 08
 137. Nhàn Vịnh Kỳ 09
 138. Nhàn Vịnh Kỳ 10
 139. Nhâm Dần Hạ Nhật
 140. Nhân Tặng Nhục
 141. Nhật Mộ Thái Giang Hành Chu
 142. Oa Cổ
 143. Phạm Lãi Du Ngũ Hồ
 144. Phong Doanh Lộ Thượng Ngộ Vũ
 145. Phong Tranh
 146. Phụng Uý Nguyên Nam Xang Doãn Hoàng Thúc
 147. Quá Châu Giang
 148. Quá Hoành Sơn
 149. Quá Linh Giang
 150. Quá Lưỡng Trạng Nguyên Từ
 151. Quá Quán Giốc
 152. Quá Quảng Bình Quan
 153. Quá Quận Công Nguyễn Hữu Độ Sinh Từ Hữu Cảm
 154. Quan Hoạch
 155. Quặc Ngư
 156. Sẩn Thuỷ Tiên
 157. Sất Xỉ
 158. Sơ Chí Đà Tấn Phụng Tống Đương Sự Chư Quân
 159. Sơ Hạ
 160. Sơn Trà
 161. Tái Vị Nhân Đại Nghĩ Kỷ Công Bi Văn Cánh Vô Sở Đắc Nhân Phú Dĩ Thị
 162. Tam Điệp Sơn
 163. Tặng Đồng Hương Lê Tú Tài Nguyên Nho Quan Bang Biện Tái Vãng Nam Định Tuỳ Phái
 164. Tặng Song Khế Chi Long Sĩ Nhân Lê Đài
 165. Tặng Thạch Lão Ông
 166. Tây Kỹ
 167. Thạch Hãn Giang
 168. Thái Viên
 169. Thanh Giang Tự Tị Thử
 170. Thập Nguyệt Thập Cửu Nhật Vãng Bái Vụ Bản Trần Tiên Sinh Kỵ Nhật
 171. Thất Tam Tam
 172. Thất Tịch Ô
 173. Thị Tử Hoan
 174. Thiền Cầm
 175. Thiền Sư
 176. Thoại Cựu
 177. Thoại Tăng
 178. Thu Dạ Châm Thanh
 179. Thu Dạ Cùng Thanh
 180. Thu Dạ Hữu Cảm
 181. Thu Nhiệt
 182. Thu Sơn Tiêu Vọng
 183. Thu Tứ Kỳ 1
 184. Thu Tứ Kỳ 2
 185. Thu Ưng
 186. Thuỷ Tiên
 187. Thứ Dương Khuê Tiễn Tặng Nguyên Vận
 188. Thư Đường Cảm Thị
 189. Tiễn Môn Đệ Nghĩa Định Sứ Quân Lê Như Bạch, Nhân Ký Kinh Thành Chư Môn Đệ Kỳ 1
 190. Tiễn Môn Đệ Nghĩa Định Sứ Quân Lê Như Bạch, Nhân Ký Kinh Thành Chư Môn Đệ Kỳ 2
 191. Tiên Phát Thảo
 192. Tiểu Cảnh
 193. Tiểu Hàn
 194. Tiểu Thán
 195. Tiểu Viên Kỳ 1
 196. Tiểu Viên Kỳ 2
 197. Trạm Phu
 198. Trùng Dương Bất Vũ
 199. Trung Thu Tiền Nhất Nhật Dữ Huyện Doãn Dương Dân Nam Bang Vũ Quân Chu Trung Xướng Ca
 200. Trung Thu Vô Nguyệt, Tam Nhật Hậu Hốt Nhiên Tình, Cảm Tác
 201. Trừ Tịch Kỳ 1
 202. Trừ Tịch Kỳ 2
 203. Trừ Tịch Kỳ 3
 204. Trừ Tịch Kỳ 4
 205. Tuý Hậu
 206. Tuý Ngâm
 207. Tử Hoan Lai Kinh Hội Thí Phú Thi Hoạ Nguyên Vận Dĩ Tặng
 208. Tự Thán
 209. Tự Thuật Kỳ 1
 210. Tự Thuật Kỳ 2
 211. Tứ Tử Hoan Hội Thí Trúng Phó Bảng
 212. Tức Mục
 213. Tức Sự
 214. Tửu
 215. U Sầu Kỳ 1
 216. U Sầu Kỳ 2
 217. Uý Thạch Lão Ông
 218. Ức Gia Nhi
 219. Ức Long Đội Sơn Kỳ 1
 220. Ức Long Đội Sơn Kỳ 2
 221. Ưu Phụ Từ
 222. Vãn Đồng Niên Vân Đình Tiến Sĩ Dương Thượng Thư
 223. Vãn Phố Quy Phàm
 224. Vãn Thiếp Phạm Thị
 225. Văn
 226. Văn Tống Quận Công Phó Hữu Cảm
 227. Vân Ngoại Bằng Đoàn
 228. Vị Giang Đình
 229. Vịnh An Lão Sơn
 230. Vịnh Chu Văn An
 231. Vịnh Cúc Kỳ 1
 232. Vịnh Cúc Kỳ 2
 233. Vịnh Đổng Thiên Vương
 234. Vịnh Lương Vũ Đế
 235. Vịnh Lý Thiên Vương
 236. Vịnh Mạc Trạng Nguyên
 237. Vịnh Mai
 238. Vịnh Nguyễn Hành Khiển
 239. Vịnh Nhạc Vũ Mục
 240. Vịnh Tô Hiến Thành
 241. Vịnh Trần Hậu Chủ
 242. Vịnh Trần Hưng Đạo Vương
 243. Vịnh Trưng Nữ Vương
 244. Vịnh Trương Hán Siêu
 245. Vọng Đội Sơn
 246. Vọng Lão Sơn
 247. Vũ Hậu Xuân Tuý Cảm Thành
 248. Vũ Phu Đôi
 249. Vu Sử
 250. Xuân Bệnh Kỳ 2
 251. Xuân Dạ Liên Nga
 252. Xuân Hàn Cảm Thành
 253. Xuân Khê Hoa Ảnh
 254. Xuân Nguyên Hữu Cảm Kỳ 1
 255. Xuân Nguyên Hữu Cảm Kỳ 2
 256. Xuân Nhật Hữu Cảm Kỳ 1
 257. Xuân Nhật Hữu Cảm Kỳ 2
 258. Xuân Nhật Kỳ 1
 259. Xuân Nhật Kỳ 2
 260. Xuân Nhật Kỳ 3
 261. Xuân Nhật Thị Chư Nhi Kỳ 1
 262. Xuân Nhật Thị Chư Nhi Kỳ 2
 263. Xuân Nhật Thị Gia Nhi
 264. Xuân Nhật Thị Tử Hoan
Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây